Danh Mục

>> A. 0.25W 4 vạch (chân đồng - loại tốt)

Loại tốt Đài Loan chân đồng, sử dụng lâu bền. Đồng giá 12.000đ mỗi bịch 100 con

Resistor 4 band, good quality from Taipei. Cost 12.000VND per 100pcs

Click vào các giá trị điện trở để chọn xem sản phẩm - Click to resistor value to view

Omh Omh Omh K-omh K-omh K-omh M-omh
1 10 100 1 10 100 1
1.1 11 110 1.1 11 110 1.1
1.2 12 120 1.2 12 120 1.2
1.3 13 130 1.3 13 130 1.3
1.5 15 150 1.5 15 150 1.5
1.6 16 160 1.6 16 160 1.6
1.8 18 180 1.8 18 180 1.8
2 20 200 2 20 200 2
2.2 22 220 2.2 22 220 2.2
2.4 24 240 2.4 24 240 2.4
2.7 27 270 2.7 27 270 2.7
3 30 300 3 30 300 3
3.3 33 330 3.3 33 330 3.3
3.6 36 360 3.6 36 360 3.6
3.9 39 390 3.9 39 390 3.9
4.3 43 430 4.3 43 430 4.3
4.7 47 470 4.7 47 470 4.7
5.1 51 510 5.1 51 510 5.1
5.6 56 560 5.6 56 560 5.6
6.2 62 620 6.2 62 620 6.2
6.8 68 680 6.8 68 680 6.8
7.5 75 750 7.5 75 750 7.5
8.2 82 820 8.2 82 820 8.2
9.1 91 910 9.1 91 910 9.1
            10